นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 110 คน

เยี่ยมชม 45,101 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านทุ่งแต
2. โรงเรียนบ้านปัว
3. โรงเรียนบ้านปางผักหม
4. โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน
5. โรงเรียนบ้านแฮะ


โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง ได้แก่

1. โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 2. โรงเรียนบ้านทุ่งแต
(โรงเรียนขยายโอกาส ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น)


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 10 แห่ง
หอประชุมจำนวน 10 แห่งสาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน 2 แห่ง ได้แก่
- สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านทุ่งแต
- สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางผักหม
- อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 %


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ตู้ยามตำรวจ 1 แห่ง (บ้านปางผักหม)

นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา