นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 66 คน

เยี่ยมชม 45,052 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

มีถนนสายหลักเข้าสู่ชุมชน ดังนี้คือ

1. ทางหลวงสาย 1092 ปง – บ้านแฮะ ถนนลาดยาง
สภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
2. ทางหลวงสาย 1197 ดอนเงิน - ฝายกวาง ถนนลาดยาง
3. ถนน รพช. สายนาดอ - น้ำฮาก ถนนลาดยาง
4. ถนน โยธา ปัวดอย - บ้านเลี้ยว ถนนลาดยาง

โทรคมนาคม

สถานีรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือระบบ GSM TURE


มวลชนจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น จำนวน 419 คน
สมาชิกตำรวจบ้าน (ส.ต.บ.) จำนวน 135 คน
กลุ่มพลังมวลชนเพื่อเอาชนะยาเสพติด อบต.งิม 1 รุ่น จำนวน 100 คน
สมาชิก อปพร. จำนวน 120 คน

การไฟฟ้า

ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 10 หมู่บ้าน


นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา