นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 94 คน

เยี่ยมชม 45,066 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ตำบลงิม เดิมสภาตำบลได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง กระทรวงมหาดไทยที่ 222/2499 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2499 เรื่อง ระเบียบบริหารราชการส่วนตำบลและหมู่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ราษฎรได้เข้ามาร่วมกันบริหารงานตำบลและหมู่บ้านทุกอย่างเท่าที่จะเป็นประโยชน์แก่ท้องที่และราษฎรเป็นส่วนรวมอันจะเป็นทางนำราษฎร ไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยวิธีจัดให้มีเป็นสภาตำบลและคณะกรรมการตำบลขึ้น สภาตำบลงิม

อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลงิม ซึ่งจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิม ครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2540 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2544 และครั้งที่ 3 พ.ศ.2548

องค์การบริหารส่วนตำบลงิม แบ่งเขตการปกครองเป็น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งแต หมู่ที่ 6 บ้านปัว หมู่ที่ 7 บ้านปางผักหม หมู่ที่ 10 บ้านเลี้ยว หมู่ที่ 11 บ้านแฮะ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่น้ำเงิน หมู่ที่ 13 บ้านปัวดอย หมู่ที่ 14 บ้านตุ่น หมู่ที่ 16 บ้านน้ำฮาก หมู่ที่ 19 บ้านปางวัว โดยมี 9 หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงิม ที่เข้าเต็มทั้งหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,6,7,11,12,13,14,16,19 และพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลงิม มีที่ทำการตั้งอยู่ที่เลขที่ 184 บ้านปัวดอย หมู่ที่ 13 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ห่างจากที่ว่าการอำเภอปง ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 15 กิโลเมตร

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลงิม มีที่ทำการตั้งอยู่ที่เลขที่ 184 บ้านปัวดอย หมู่ที่ 13 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ห่างจากที่ว่าการอำเภอปง ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 15 กิโลเมตร


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดกับ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง และตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ทิศใต้ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออกตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตกตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ การตั้งบ้านเรือนราษฎรส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในที่ราบระหว่างหุบเขา


จำนวนประชากรในตำบล

ประชากรทั้งสิ้น 4,691 คน แยกเป็นชาย 2,350 คน หญิง 2,341 คน มีความหนาแน่นโดยเฉลี่ย 55.66 คน/ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านทุ่งแต 342 332 674 209
6บ้านปัว 186 195 381 133
7บ้านปางผักหม 360 366 726 282
10บ้านเลี้ยว 57 49 106 40
11บ้านแฮะ 261 259 520 194
12บ้านใหม่น้ำเงิน 265 282 547 203
13บ้านปัวดอย 287 309 596 235
14บ้านตุ่น 174 188 362 118
16บ้านน้ำฮาก 221 213 434 132
19บ้านปางวัว 160 139 299 122
รวม2,313 2,332 4,645 1,668

แหล่งที่มาของมูล สำนักงานทะเบียนราษฎรอำเภอปง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564


นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา