ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (อ้างอิง) การจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการจัดชื้อประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้ายเอนกประสงค์ ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน