นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 91 คน

เยี่ยมชม 45,110 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 พ.ค. 63คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
13 พ.ค. 63คู่มือการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แชร์  
13 พ.ค. 63คู่มือการใช้งานระบบสารบัญอิเล็คทรอนิกส์ แชร์  
13 พ.ค. 63คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวนราคากลาง แชร์  
13 พ.ค. 63คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
13 พ.ค. 63คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP แชร์  
13 พ.ค. 63คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น แชร์  
13 พ.ค. 63คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ( LTAX 3000 และ LTAX GIS ) แชร์  
13 พ.ค. 63คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท. แชร์  
13 พ.ค. 63คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างสะพานสำหรับ อปท แชร์  
13 พ.ค. 63คู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ

นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา