นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 86 คน

เยี่ยมชม 45,089 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 มิ.ย. 63การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) แชร์  
10 มิ.ย. 63การจดทะเบียนพาณิชย์(จัดตั้งใหม่) แชร์  
10 มิ.ย. 63คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
10 มิ.ย. 63การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แชร์  
10 มิ.ย. 63การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน แชร์  
10 มิ.ย. 63การรับชำระภาษีป้าย แชร์  
10 มิ.ย. 63การแจ้งถมดิน แชร์  
10 มิ.ย. 63การแจ้งขุดดิน แชร์  
10 มิ.ย. 63การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 แชร์  
10 มิ.ย. 63การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 แชร์  
10 มิ.ย. 63การขออนุญาตเคลื่อนย้านอาคาร แชร์  
10 มิ.ย. 63การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 แชร์  
10 มิ.ย. 63การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ แชร์  
10 มิ.ย. 63การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน แชร์  
10 มิ.ย. 63การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด แชร์  
10 มิ.ย. 63การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32 แชร์  
10 มิ.ย. 63การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แชร์  
10 มิ.ย. 63การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ

นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา