นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 85 คน

เยี่ยมชม 45,098 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางฐิติกุล บัวภา

  ปลัดอบต.งิม

  093-1673839สำนักปลัด

 • -ว่าง-

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายธีรยุทธ คำศรีแก้ว

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  085-7051345

 • นางสาวสายฝน มหาวงศนันท์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  084-3686979

 • นางสาวแสงเดือน บุญชุม

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  084-8065929

 • นางวรรธิกา บุญยืน

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  063-6807516

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นางสาวเดือน ชำนาญ

  ครู คศ.2

  084-4803789

 • นางนงค์ลักษณ์ แปงใจ

  ครู คศ.1

  084-7175740

 • นางพิกุล เขื่อนแก้ว

  ครู คศ.2

  061-2050206

 • นางนงเยาว์ สมร่าง

  ครู คศ.1

  081-2896803

 • นายสมเจตน์ แสนวัน

  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

  095-1397841

 • นายปรีชา สมร่าง

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

  097-9582081

 • นายอำนวย สุทธวงค์

  พนักงานประจำรถขยะ

  091-6342212

 • นายอุดร ดาวดึงษ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  093-1562059

 • นางสายพิณ กันชัย

  ผู้ดูแลเด็ก

  080-12331081

 • นางสาวศรีไพ สนม

  ผู้ดูแลเด็ก

  081-7927215

 • นางสาวกิ่งแก้ว หอมนาน

  ผู้ดูแลเด็ก

  088-4018582

 • นางสาวลัดดา เวียงคำ

  คนงานทั่วไป

  089-2623003

 • นายหลั่น สมร่าง

  คนงานประจำรถขยะ

  088-5185364

 • นายคงสิทธิ์ จันทร์ขาว

  คนงานทั่วไป

  084-3688316

 • นางสาววรัฏติยา คูหา

  คนงานทั่วไป

  092-4685108

กองคลัง

 • นางขวัญดวงดาว วังผา

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางละอองเฑียร ทำดี

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 • นางสาวกาญจนา สัญนะ

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • นางวิราภรณ์ แดนนาเลิศ

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นายอำนาจ ธนูสิงห์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • นายสัมพันธ์ พอใจ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายภาณุพงศ์ วงศ์ประสงค์

  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา

 • นายจิระพงษ์ บุญธรรม

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวณัฐธยาน์ โปธิ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นายวุฒิไกร อุทธิยัง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ตรวจสอบภายใน

กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ค่ะนางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา