นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 115 คน

เยี่ยมชม 45,105 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสุเกษ ชยุตวาณิชกุล

  ประธานสภาอบต.งิม

  09-3939-9293

 • นายพรชัย ธรรมศิริ

  รองประธานสภาอบต.งิม

  09-3268-7809

 • นางฐิติกุล บัวภา

  เลขานุการสภาอบต.งิม

  09-3167-3839สมาชิกสภา

 • นายศรีมูล เขี่ยนคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  06-3127-1395

 • นายเจษฎา เวียงคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  08-0676-2511

 • นายอุทัย จันทะวัง

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  08-4739-5154

 • นายพรมมา รักเจริญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

  08-0792-8845

 • นายวิน ปันคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

  08-1193-3092

 • นายอดุลย์ กลิ่นหอม

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

  08-4991-7089

 • นายศรีวรรณ ขันธปรีชา

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

  06-3127-6568093

 • นายสำราญ เจิมเฉลิม

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

  06-3127-6568

 • นายชรน ไชยภาพ

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

  08-1168-4062

 • นายบุญชุม แนบเนียร

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

  09-3212-1908

 • นางชื่นจิตร ธรรมอักษร

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

  08-4805-9936

 • นายกฤษดาพงศ์ คำมาปัน

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

  06-5123-2987

 • นายลพ สุทธวงค์

  ส.อบต. หมู่ที่ 16

  08-0123-9723

 • นายเสริม สุทธวงค์

  ส.อบต. หมู่ที่ 16

  09-3173-1033

 • นายอภิสิทธิ์ พุทธวงศ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 19

  08-1287-4769

 • นายสกุล ซื่อสัตย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 19

  08-6183-1099
นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา