นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 45,104 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรมท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติสมบูรณ์ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คุณภาพชีวิตประชากรดี ”
พันธกิจ


1. สร้าง ซ่อมบำรุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และการผังเมือง
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา และการจัดทำแผนแม่บทชุมชน
4. ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนและดูแลสุขภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์
5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ส่งเสริมให้ประชาชนสร้างกระบวนการเรียนรู้ และแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ
8. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง


ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลงิม


1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา
    1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้าน เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน
    1.2 การพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร
    1.3 พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
    1.4 การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการ ประกอบอาชีพ

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา
    2.1 การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    2.2 การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    2.3 การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มี ความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
    2.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อการพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น
    2.5 การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม
    2.6 การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข
    2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อ สร้างหลักประกันความมั่นคง
    2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา อ2.9 ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศและประกอบอาชีพและการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมเพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมเซียน

3. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา
    3.1 การอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อดำรงชีวิต
    3.2 การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ

4. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย แนวทางการพัฒนา
    4.1 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
    4.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    4.3 การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    4.4 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ
    4.5 การเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ของคนในชาติ
    4.6 สร้างความเข้มแข็งขององค์กร/ ชุมชน
    4.7 พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    4.8 ส่งเสริมและป้องกันอาชญากรรม อุบัติภัยและสาธารณภัย
    4.9 ส่งเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

5. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนา
    5.1 การบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล
    5.2 การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม และการมี ส่วนร่วมของอปท.และทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
    5.3 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ
    5.4 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร
    5.5 พัฒนาระบบและคุณภาพการให้บริการประชาชน การปฏิบัติราชการ และสร้างความโปร่งใส
    5.6 พัฒนาปรับปรุงข้อมูลและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
    5.7 การพัฒนาระเบียบกฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ สอดคล้องกับสภาพปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    5.8 ให้การสนับสนุนการจัดทำและดำเนินการตามแผนชุมชนให้สมฤทธิ์ผล

นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา