นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 188 คน

เยี่ยมชม 45,026 คน

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 มิ.ย. 63รายงานการประชุมมอบหมายงานตามตัวชี้วัด ITA แชร์  
25 พ.ค. 63ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายนอก แชร์  
25 พ.ค. 63ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน แชร์  
1 เม.ย. 63ขั้นตอน/วิธีการ การนำเข้าข้อมูล IIT และ EIT แชร์  
23 มิ.ย. 62มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  แชร์  
23 มิ.ย. 62มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  แชร์  
23 มิ.ย. 62มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  แชร์  
22 มิ.ย. 62มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม แชร์  
22 มิ.ย. 62มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  แชร์  
4 มิ.ย. 62ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวินัยของพนักงานจ้าง แชร์  
10 ธ.ค. 61ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น แชร์  
10 ต.ค. 61มาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ

นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา